Vi jobber sammen for å sikre en god organisasjonskultur. Riksscenens «Kjøreregler for trygt arbeidsmiljø» er utformet av de ansatte og ledelsen i fellesskap, og den enkelte medarbeider har et selvstendig ansvar for å overholde disse kjørereglene. Det påhviler ledelsen et kontinuerlig ansvar for å følge opp reglene samt å sørge for at disse er gjort kjent for alle.

  • Vi skal vise respekt for den enkeltes privatliv, intimitetsgrenser, egenart og identitet.
  • Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder og kulturell, sosial og religiøs tilhørighet.
  • Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser. Ingen skal utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet. Les og lær mer på Balansemerkets ressursbank.
  • Vi jobber aktivt for å skape en trygg arbeidsplass, og møter hverandre med høflighet og respekt. Vi er bevisste på hvordan spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt.
  • Vi er bevisste på hvilke signaler vi sender ut. Ledere/fagledere har et særskilt ansvar for å ivareta en god kommunikasjonsform og skal gå foran som et godt eksempel.
  • Vi har en høy felles bevissthet om risikofaktorer knyttet til glidende overgang mellom jobb og privatliv, alkoholbruk, flytende rollekart, ujevne maktforhold og annet som kan bidra til et utrygt arbeidsmiljø.
  • Hvis du opplever, eller er vitne til uønsket atferd, meld ifra!
  • Riksscenens varslingsrutiner (PDF) skal være tilgjengelige og kjent for alle medarbeidere. Dersom du opplever uønskede forhold, eller ønsker å varsle på vegne av andre, står du fritt til å velge hvilke av følgende instanser som skal kontaktes: En person i ledelsen, en person i styret, tillitsvalgt, verneombud eller en ansatt du har tillit til. Vedkommende som mottar varselet skal ta det videre i henhold til Riksscenens varslingsrutiner. Alle hendelser tas på alvor og undersøkes med løfte om konfidensialitet.